PRIVACY POLICY SCHOUTEN WERVING EN ADVIES

Schouten Werving en Advies respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Schouten Werving en Advies worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.schoutenwervingenadvies.nl (hierna: ‘de website’). Schouten Werving en Advies acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Schouten Werving en Advies zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Schouten Werving en Advies verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Schouten Werving en Advies, zoals bij:

  • Telefonisch of mailcontact;
  • Het als kandidaat of als werkgever sluiten of uitvoeren van een overeenkomst met Schouten Werving en Advies;
  • Het als kandidaat middels de website solliciteren op vacatures van opdrachtgevers van Schouten Werving en Advies.

Schouten Werving en Advies is niet verantwoordelijk voor de wijze van verwerking van persoonsgegevens op websites van derden waarnaar op de website van Schouten Werving en Advies wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Schouten Werving en Advies. Dergelijke websites van derden worden immers niet door Schouten Werving en Advies geëxploiteerd.

Persoonsgegevens worden door Schouten Werving en Advies verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

A. Om uitvoering te geven aan een door u bij Schouten Werving en Advies ingediend contactverzoek, een tussen u en Schouten Werving en Advies gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van uw verzoek tot het sluiten van een overeenkomst tussen u en Schouten Werving en Advies.

De door u aan Schouten Werving en Advies verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze persoonsgegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld om uw contactverzoek of verzoek tot het sluiten van een overeenkomst te kunnen behandelen of om een met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Indien u een overeenkomst met Schouten Werving en Advies hebt gesloten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerkt indien en voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is. Indien u zich bijvoorbeeld als kandidaat inschrijft bij Schouten Werving en Advies, worden uw persoonsgegevens verwerkt en gedeeld met potentiële werkgevers voor zover nodig is om u als kandidaat aan werk te kunnen helpen. Dit gebeurt zoveel mogelijk met uw expliciete voorafgaande toestemming, echter kan deze toestemming ook impliciet besloten liggen in de overeenkomst die u als kandidaat met Schouten Werving en Advies bent aangaan (uw inschrijving). Op verzoek van opdrachtgevers van Schouten Werving en Advies worden curricula vitae van kandidaten uit databanken die voor Schouten Werving en Advies toegankelijk zijn, met opdrachtgevers gedeeld zonder dat daarvoor voorafgaand expliciete toestemming aan de betreffende kandidaat wordt gevraagd, zulks omdat deze persoonsgegevens algemeen toegankelijk zijn. Omgekeerd worden uw persoonsgegevens, als u opdrachtgever van Schouten Werving en Advies bent, gedeeld met bij Schouten Werving en Advies ingeschreven kandidaten voor zover nodig is om potentieel geschikte matches met kandidaten tot stand te kunnen brengen. Ook dit geschiedt zoveel mogelijk met voorafgaande expliciete toestemming van u als opdrachtgever.

Schouten Werving en Advies houdt een register van kandidaten bij, met daarin de naam, woonplaats, provincie en e-mailadres van kandidaten. Dit voor zolang nodig is om de betreffende kandidaat van dienst te kunnen zijn in het kader van de arbeidsbemiddelingsdiensten van Schouten Werving en Advies.

Indien u als kandidaat door tussenkomst van Schouten Werving en Advies wordt uitgezonden of gedetacheerd, wordt deze dienstverlening uitbesteedt aan een derde partij. De voor het uitzenden en/of detacheren relevante persoonsgegevens worden dan ook gedeeld met deze derde voor zover nodig is om de betreffende dienstverlening te kunnen uitvoeren.

B. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Schouten Werving en Advies.

C. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Schouten Werving en Advies of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Schouten Werving en Advies of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Schouten Werving en Advies om de website en e-mailvoorzieningen van Schouten Werving en Advies te kunnen exploiteren, de exploitant van door Schouten Werving en Advies gebruikte cloud-software voor de opslag van data (zoals One Drive en Google Drive) en het delen van uw persoonsgegevens, waaronder naam en adresgegevens, met een administratiekantoor om de administratie en boekhouding van Schouten Werving en Advies te kunnen verzorgen. In dit kader maakt Schouten Werving en Advies voorts gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma van een derde partij; deze partij ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van Schouten Werving en Advies noodzakelijk is.

Voorts wordt als gerechtvaardigd belang aangemerkt het in het kader van de uitvoering van overeenkomsten verwerken door Schouten Werving en Advies van persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn, maar welke van een derde worden betrokken. Het gaat hier om bijvoorbeeld een loopbaanadviseur of detacheerder van wie Schouten Werving en Advies curricula vitae en andere persoonsgegevens van kandidaten krijgt aangeleverd, dit ter uitvoering van een overeenkomst tussen Schouten Werving en Advies en de betreffende kandidaat, dan wel ter uitvoering van een overeenkomst tussen Schouten Werving en Advies en de betreffende opdrachtgever. Schouten Werving en Advies betrekt persoonsgegevens van derden uitsluitend bij derden en verwerkt deze vervolgens uitsluitend indien en voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst met die opdrachtgever dan wel kandidaat, noodzakelijk is.

Uw rechten

U heeft het recht om Schouten Werving en Advies te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Schouten Werving en Advies slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Schouten Werving en Advies legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Schouten Werving en Advies, kunt u contact opnemen met Schouten Werving en Advies. Schouten Werving en Advies helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Schouten Werving en Advies of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Schouten Werving en Advies
Havikstraat 11
3882JE Putten
Telefoonnummer: 0653131926

E-mailadres: info@schoutenwervingenadvies.nl